Welcome Guest!! Login |  Your Cart has 0 Item(s)

Terms and Conditions

                            לייף סלס בע"מ  ח.פ. 513772301 (להלן: "לייפסלס") והמבקש ו/או המבקש המשני ביחד ולחוד (להלן: "המבקש"), מסכימים בזאת ביחס להצהרות המבקש, כדלהלן

סעיף 1

     לייפסלס, מסכימה בזה למנות את המבקש כמשווק לא בלעדי של מוצריה בישראל והמבקש מסכים לשמש כמשווק של   מוצריה של לייפסלס והכול בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם זה על נספחיו

סעיף 2

    המבקש מצהיר כי הינו קבלן עצמאי ולא עובד של לייפסלס. כקבלן עצמאי, המבקש אחראי לתשלום של כל מס החל על עוסקים עצמאיים ולהשגת כל רשיון או היתר הנדרשים לצורך פעילותו. המבקש מתחייב בזה לשפות את לייפסלס בגין כל הוצאה, חבות או תשלום, שבה תישא לייפסלס כתוצאה מכך שהמבקש או מאן דהוא יתבעו מלייפסלס כספים  על פי טענה בדבר קיום כביכול של יחסי עובד ומעביד בין המבקש לבין לייפסלס. מובהר כי בין הצדדים אין כל יחסי שותפות או שליחות והמבקש מתחייב בזה שלא להציג את עצמו כשלוח של לייפסלס או כשותף אצלה

סעיף 3

   המבקש מבין ומסכים כי חברת לייפסלס שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להתאים, להשלים או לשכתב את המדריך העסקי, כולו או חלקו וכי באחריותו להיות מעודכן בספרות ובמדריך העסקי, בגרסתם האחרונה. בנוסף, המבקש מסכים לעמוד בכל תנאי המדריך העסקי (בגרסתו הנוכחית העשויה לעבור שינויים מעת לעת על ידי לייפסלס) ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה והוא מודע לכל המגבלות החלות במדריך העסקי בקשר לשיטת השיווק, לרבות מגבלות על פרסום באמצעות האינטרנט או בכל דרך אחרת. בהקשר זה, מתחייב המבקש שלא לייחס סגולת ריפוי למוצרים השונים ולא לפרסם כי צריכתם על ידי אדם עשויה לרפא מחלה כלשהי או למנעה, אלא אם הותר הדבר בדין.כמו כן, האחריות בגין דברים שיאמרו ע"י המפיץ, לא יחייבו את לייפסלס

סעיף 4

    המבקש מבין ומסכים, כי לייפסלס רשאית להביא להפסקת סוכנות ההפצה של המבקש, באם יפר בכל צורה שהיא הסכם זה ו/או כל הוראה אחרת ככל שתהייה של לייפסלס

סעיף 5
      
למען הסר ספק, פרסום ושווק ע"י המבקש יעשו על חשבונו בלבד ולאחר שיינתן אישור לייפסלס לתוכן הפרסום

סעיף 6
 
הסכם זה ייחשב כמוסכם על לייפסלס, כאשר יישלח למבקש כתב קבלה. בכפוף לאמור בהסכם זה על נספחיו, תוקף ההסכם יהיה החל מהיום בו לייפסלס הוציאה את כתב הקבלה. ההסכם יחודש באופן אוטומטי למפיץ פעיל, כמפורט במדריך העסקי. מבלי לפגוע בכל סעד עצמי העומד לרשות לייפסלס מכוח הסכם זה על נספחיו

סעיף 7

    המבקש מסכים כי אם יתגלע סכסוך כלשהו הנובע מהסכם זה, מהמדריך העסקי או מיחסיו עם לייפסלס, נציגיה, דירקטורים שלה, סוכניה, עובדיה, מפיציה או סוכנות ההפצה שלו או שימוש במוצרי לייפסלס או צריכתם, הוא יופנה לבוררות מחייבת. הבוררות תתקיים על פי כללי הבוררות של לייפסלס, כמפורט במדריך העסקי. כללי הבוררות כוללים את האלמנטים הבאים: לא יתקיימו תביעות ייצוגיות, כל הצדדים לבוררות זכאים לגילוי באופן סביר הנדרש, לרבות שאלונים, בקשות לגילוי מסמכים וגביית עדות מוקדמת. כל פסק בוררות שיינתן, יהיה סופי ומחייב כלפי הצדדים ויהיה ניתן לאישור ואכיפה על-ידי בית המשפט המוסמך. כל דרישה לבוררות, תינתן בתוך שנתיים מהסכסוך, אך בשום מקרה לא תינתן לאחר המועד בו בכל מקרה אחר התביעה הייתה מתיישנת על פי דיני ההתיישנות החלים בישראל. כל בוררות תתקיים בחיפה, אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת. הצדדים מסכימים לחלק ביניהם את הוצאות הבוררות ושכ"ט הבורר. הצדדים מבינים ומסכימים כי קיום הבוררות יהווה תחליף לניהול תובענה בבית משפט. יובהר כי אין באמור     בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד עצמי העומד  לרשות לייפסלס מכוח הסכם זה על נספחיו ו/או על פי כל דין

סעיף 8

     הסכם זה, בצרוף המדריך האינטרנטי באתר החברה, מכיל את מלוא ההבנות בין הצדדים לגבי יחסי עם לייפסלס והוא גובר על הסכמים קודמים, או הבנות כלשהן ככל שאלה קיימים

סעיף 9

       המבקש מבין, כי ההוצאה היחידה הכרוכה בהפיכה למפיץ לייפסלס, היא רכישה חד פעמית של ערכת המפיץ. וכן רכישת מוצר אחד ממוצרי החברה לשימוש אישי בכל חודש  קלנדרי לאחר חודש  הרישום. ברי כי היה והמבקש לא יעמוד ביעד הרכישה החודשית, כאמור לעיל, יגרע ממצבת המפיצים ויאבד כל זכויותיו בחודש האמור לרבות הזכויות כאמור בסעיף 10 להסכם. היה והמבקש יבקש לחדש ולהפעיל את סוכנות ההפצה, יידרש לרכוש את המינימום הנדרש של מוצרים באותו חודש

סעיף 10

   מוסכם בזאת, כי למבקש תהא הזכות לקבל עמלה כמפורט במדריך האינטרנטי של החברה מפעם לפעם בגין גיוס מפיצים נוספים, כמו כן, יזכה המבקש לעמלות כפי שיפורסמו מעת לעת בגין כל מכירה ומכירה שביצע המפיץ שגויס ע"י המבקש

סעיף 11

   הודעות הקשורות בביצועו של הסכם זה או בטענות או דרישות של הצדדים על פיו, ישלחו בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני, באמצעות פקסימיליה או במסירה אישית. הודעה שנמסרה בדואר תחשב כהודעה שהתקבלה אצל הצד הנמען תוך 48 שעות משליחתה, הודעת פקסימיליה תחשב כהודעה שהתקבלה תוך 48 שעות לאחר שיגורה, בכפוף לקיומו של אישור על שיגור תקין. הודעה שנמסרה במסירה אישית תחשב להודעה שהתקבלה בעת מסירתה